Зняття з реєстрації місця проживання (перебування): Зняття з реєстрації місця проживання (перебування) здійснюється органом реєстрації, на території територіальної громади, на яку поширюються повноваження відповідної ради (у тому числі через центр надання адміністративних послуг) (пункт 3 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року № 265 "Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад". Орган реєстрації, забезпечує формування та ведення реєстру територіальної громади, облік задекларованого місця проживання/зміну місця проживання особи (пункт 7 частини першої статті 2 Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні". Заява може подаватися в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія) особою віком від 14 років особисто та засвідчується її електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Задеклароване/зареєстроване місце проживання дитини віком до 14 років може бути знято за заявою одного з батьків, поданою в електронній формі з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання. Вартість адміністративної послуги: За послугу щодо зняття з задекларованого/зареєстрованого місця проживання особа сплачує адміністративний збір у розмірі 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2023 році адміністративний збір складає 40,26 грн.). Адміністративний збір не справляється у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; свідоцтва про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану. У разі зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) за заявою власника житла більше однієї особи до органу реєстрації подаються заява та документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору, окремо щодо кожної особи. За реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (стаття 6 Закону). Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) здійснюється на підставі: 1. заяви про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), поданої особою або її законним представником (представником) за формою згідно з додатком 5; 2. рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою (у такому випадку адміністративний збір не сплачується); 3. свідоцтва про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану. У таких випадках датою зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи є дата видачі свідоцтва про смерть або дата здійснення актового запису про смерть особи; 4. повідомлення територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби України із зазначенням відповідних реквізитів паспортного документа померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку; 5. заяви власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) за формою згідно з додатком 6 (пункт 50 Порядку). Зняття з реєстрації місця проживання (перебування) здійснюється за заявою про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), поданою у паперовій формі такою особою, її законним представником або представником, до якої додається: • згода співвласника житла, яка надається особисто або через представника (у випадку подання заяви про зняття з реєстрації місця проживання особи подається іншим співвласником житла); • паспортний документ особи; • судове рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; • військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку); • свідоцтво про народження (якщо дитина не досягла 14 років); • рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, прийняте відповідним територіальним органом Державної міграцій служби України, або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України, у разі зняття із зареєстрованого місця проживання особи у зв’язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном; • квитанцію про сплату адміністративного збору (стаття 18 Закону); • для іноземців, осіб без громадянства: заява про зняття особи із зареєстрованого місця проживання (перебування) у зв’язку з припиненням підстав перебування на території України; паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні, у тому числі строк дії яких закінчився. У випадку подання відповідної заяви через Портал Дія зазначені вище документи до заяви не додаються. Зняття з реєстрації місця проживання (перебування) здійснюється за заявою власника житла приватної форми власності, поданої у паперовій формі, стосовно повнолітньої особи, місце проживання (перебування) якої зареєстровано в житлі, що належить власнику на підставі права власності, до якої додається: • документ, що посвідчує особу (у разі особистого звернення); • документ, що підтверджує право власності на житло, в якому задекларовано/зареєстровано місце проживання (перебування) особи (осіб), що знімається (пункт 61 Порядку); Представником додатково надається: • документ, що посвідчує особу представника; • документ, що підтверджує повноваження представника (довіреність), крім випадків, коли представниками малолітньої дитини є батьки (усиновителі). Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання в електронній формі здійснюється в день подання документів або не пізніше наступного робочого дня у разі їх надходження після закінчення робочого часу органу реєстрації (пункт 67 Порядку). За запитом суб’єкта звернення орган реєстрації або центр надання адміністративних послуг видає витяг із реєстру територіальної громади, який може містити інформацію про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) на підставі відомостей, що містяться у відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби України, які надійшли від органів реєстрації на дату формування такого витягу. Особі може бути відмовлено у знятті з реєстрації за місцем проживання (перебування) у разі коли: 1. особа подала не в повному обсязі передбачені Законом документи (відомості) або документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, є недійсним; 2. відомості реєстру територіальної громади не відповідають відомостям у поданих особою документах або відомостях; 3. за зняттям із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів (частина тринадцята статті 18 Закону).